Langusta na palmie » Wybrani » Terminy

W nowym roku chcemy na­dal spo­ty­kać się z Wami reali­zu­jąc pomysł uwiel­bie­nia Boga z domi­ni­kań­skim gło­sze­niem Słowa, z „owco­wym”...

W nowym roku chcemy na­dal spo­ty­kać się z Wami reali­zu­jąc pomysł uwiel­bie­nia Boga z domi­ni­kań­skim gło­sze­niem Słowa, z „owco­wym” gra­niem i modli­twą zgro­ma­dzo­nych osób. Wybie­ramy miej­sca spo­tka­nia, które pomiesz­czą jak naj­wię­cej osób, tak, żeby każdy chętny, mógł spę­dzić ten wie­czór, nawo­łu­jąc Ducha, nasłu­chu­jąc, z czym przy­cho­dzi i una­ocz­nia­jąc Jego z nami bycie!

28 marca spo­tkamy się w Byd­gosz­czy w Hali Łucz­niczka – wszy­scy WYBRANI przez Jezusa – wołać by reali­zo­wało się w nas ŻYCIE jako dzieci Boga i PRAWDA, że „Teraz dla tych, któ­rzy są w Chry­stu­sie Jezu­sie, nie ma już potę­pie­nia”!

Bądź z nami!

gło­szą: O. Adam Szu­stak OP i o. Tomasz Nowak OP
muzycz­nie ogar­niają: owca
modlą: Kościół

Miej­sce:
Hala Spor­towo-Wido­wi­skowa „Łucz­niczka”
ul. Toruń­ska 59, 85-023 Byd­goszcz
https: //goo. gl/map­s/DZSbDme­kDQswV7sj9

OTWARCIE DRZWI ☞ 17:00
START ☞ 18:30

UWAGA! – Miej­sca na PŁYCIE są miej­scami sto­ją­cymi!
Miej­sca w sek­to­rach — sie­dzą­cymi!

więcej
Wybrani - Kup bilet Wybrani Scena złożona: IMMOBILE Łuczniczka

30.09 Środa 18:30

Wybrani - płyta - Kup bilet Wybrani - płyta Scena: Łuczniczka_Bydgoszcz Płyta Stojące_2

30.09 Środa 18:30Zobacz  Inne wydarzenia w Twoim mieście
Sprawdź  Aktualny repertuar Langusta na palmie