Langusta na palmie » Wybrani » 18:30, Środa

W nowym roku chcemy na­dal spo­ty­kać się z Wami reali­zu­jąc pomysł uwiel­bie­nia Boga z domi­ni­kań­skim gło­sze­niem Słowa, z „owco­wym”...

W nowym roku chcemy na­dal spo­ty­kać się z Wami reali­zu­jąc pomysł uwiel­bie­nia Boga z domi­ni­kań­skim gło­sze­niem Słowa, z „owco­wym” gra­niem i modli­twą zgro­ma­dzo­nych osób. Wybie­ramy miej­sca spo­tka­nia, które pomiesz­czą jak naj­wię­cej osób, tak, żeby każdy chętny, mógł spę­dzić ten wie­czór, nawo­łu­jąc Ducha, nasłu­chu­jąc, z czym przy­cho­dzi i una­ocz­nia­jąc Jego z nami bycie!

28 marca spo­tkamy się w Byd­gosz­czy w Hali Łucz­niczka – wszy­scy WYBRANI przez Jezusa – wołać by reali­zo­wało się w nas ŻYCIE jako dzieci Boga i PRAWDA, że „Teraz dla tych, któ­rzy są w Chry­stu­sie Jezu­sie, nie ma już potę­pie­nia”!

Bądź z nami!

gło­szą: O. Adam Szu­stak OP i o. Tomasz Nowak OP

muzycz­nie ogar­niają: owca

modlą: Kościół

Miej­sce:

Hala Spor­towo-Wido­wi­skowa „Łucz­niczka”

ul. Toruń­ska 59, 85-023 Byd­goszcz

https: //goo. gl/map­s/DZSbDme­kDQswV7sj9

OTWARCIE DRZWI ☞ 17:00

START ☞ 18:30

UWAGA! – Miej­sca na PŁYCIE są miej­scami sto­ją­cymi!

Miej­sca w sek­to­rach — sie­dzą­cymi!

więcej
Wybierz sektor

Łuczniczka_Bydgoszcz Trybuna A sektor 3 Zmień

Wpisz numer telefonu

Na ten numer zostanie wysłany SMS z cyfrowymi biletami na wydarzenie.

Wybierz bilety

Zaznacz miejsca
Ekran
I
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
II
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
III
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
IV
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
V
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VI
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
VII
22
21
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
2
1
VIII
1
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
22
IX
1
20
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
1
22
X
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
XI
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
XII
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Posiadasz kupon rabatowy?

Pewnie, już dostałeś bilety ... ale jeśli nie skontaktuj się z nami! :-)

Zobacz wszystkie wydarzenia

Zobacz  Inne wydarzenia w Twoim mieście
Sprawdź  Aktualny repertuar Langusta na palmie