„Niewidzialny książę” to zabawny i pasjonu­jący spek­takl przy­go­towany przez Teatr „Małgo”. Opowiada o zma­ganiach chłopca imie­niem Wojtek ze...

„Niewidzialny książę” to zabawny i pasjonu­jący spek­takl przy­go­towany przez Teatr „Małgo”. Opowiada o zma­ganiach chłopca imie­niem Wojtek ze złym astrolo­giem Gradobusem.
Gradobus rządzi kra­jem króla Gwoździka, który zdzi­waczał po śmierci żony i zaginięciu ukochanego syna. Rodz­ina Wojtka została wyg­nana z dworu do opuszc­zonego zamczyska. Matka, która utraciła pamięć pod­czas napadu na karetę z małym królewiczem była niegdyś nad­worną lekarką króla i królowej, zaś ojciec zaj­mował się tworze­niem scenografii pod­czas wszelkiego rodzaju uroczys­tości. Wojtek z pomocą ojca i Rybki — gadatli­wego sługi astrologa odna­j­duje Wielką Księgę Mądrości, w której zapisane są prz­eróżne zak­lę­cia, w tym jak stać się niewidzial­nym i odzyskać utra­coną pamięć. Będąc niewidzial­nym demaskuje i pokonuje Gradobusa, który chciał otruć władcę. Pomaga również odzyskać pamięć matce.
„Niewidzialny książę”  w rewela­cyjnej insc­eniza­cji Teatru „Małgo” to doskon­ała, kształcąca rozry­wka i nieza­pom­ni­ana podróż w świat bajek.

Wys­tępują: Bog­dan Wąchała, Marcin Gar­ncarek, Marek Klim­czak
Czas trwa­nia: 60 minut

więcej

Brak terminówZobacz  Inne wydarzenia w Twoim mieście
Sprawdź  Aktualny repertuar Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim