EKOMuzeum
EKOKiosk
EKOSport
EKOGuide
EKOkultura
EKOkonferencja

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Mając na uwadze dbałość o ochronę danych osobowych Użytkowników oraz uwzględniając obowiązek prawny informujemy, że od dnia 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [zwane dalej: RODO].

W związku z tym Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych Użytkownika.

Zgodnie z RODO celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art.13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W związku z powyższym:

1. Danymi osobowymi są informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Chodzi więc przede wszystkim o dane umożliwiające identyfikację Użytkownika - np. imię i nazwisko, numeryczne dane identyfikacyjne, takie jak: PESEL, NIP, REGON, dane adresowe i kontaktowe np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w spółce pod firmą: EKOBILET S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12 lok 305-307, 30 – 015 Kraków, KRS: 0000812066, jest Prezes Zarządu w/w spółki – upoważniony do samodzielnej reprezentacji spółki – Anna Fuk - Tokarczyk. Użytkownik może kontaktować się z nami we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika i przysługujących Użytkownikowi w związku z tym praw. Użytkownik może do nas napisać i wysłać wiadomość e-mail na adres: kontakt@ekobilet.pl.

3. Przetwarzamy dane osobowe Użytkowników takie jak adres email oraz numer telefonu pozyskane w związku z korzystaniem z Systemu Ekobilet, założeniem i prowadzeniem konta w Systemie Ekobilet oraz sprzedażą Biletów/Voucherów na wydarzenia, w następujących celach: obsługi konta w Systemie Ekobilet, obsługi sprzedaży Biletów/Voucherów na wydarzenia, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Zobowiązujemy się do zachowania tajemnicy związanej z danymi osobowymi oraz ich należytego zabezpieczenia dlatego w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników również w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia działań marketingowych, prowadzenia analiz i statystyk, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Użytkowników oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach reklamacyjnych, prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, co stanowi prawnie uzasadnione interesy administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1lit. f RODO.

5. Możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników także w zakresie niezbędnym do wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, między innymi dla celów podatkowych i rachunkowych.

6. Możemy również przetwarzać dane Użytkowników w celu marketingowym, w szczególnościw celu przedstawienia Użytkownikowi oferty związanej z preferencjami Użytkownika w zakresie naszych usług, w przypadku gdy Użytkownik udzielił nam na to dobrowolnej zgody; podstawą prawną przetwarzania jest więc zgoda Klienta, bez niej nie będziemy kierować do Klienta żadnych treści o charakterze marketingowym (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 7 RODO). Użytkownicy konta mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przedjej cofnięciem.

7. Dane Klienta są nie tylko administrowane ale i przez nas przetwarzane, co oznacza że mogąbyć również udostępniane podmiotom wspierającym naszą działalność, takim jak operatorzy telekomunikacyjni, firmy informatyczne zajmujące się naszym zapleczem technicznym jak hosting, poczta e-mail, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, prawne, rachunkowe i księgowe, jak również Organizatorom wydarzeń, w przypadku gdy jest to niezbędne do udziału w wydarzeniu (np. bilety imienne, identyfikatory, imienne certyfikaty uczestnictwa). W powyższych przypadkach zapewniamy Użytkownika, że dostęp do danych otrzymają przedmiotowe firmy tylko w niezbędnym do realizacji głównego celu zakresie.

8. Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez nas jest uzależniony od celu przetwarzania, w oparciu o następujące kryteria: w przypadku realizacji umowy zawartej z Użytkownikami, tak długo jak dana umowa obowiązuje, a po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów prawa zobowiązujących administratora do przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez wskazany w nich okres (np. dane dot. faktur przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego). W przypadku przetwarzania danych osobowych Użytkowników w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora lub na podstawie zgody Użytkownika będziemy przechowywać dane osobowe Użytkowników odpowiednio przez okres realizacji celów albo okres, na który wyrażono zgodę albo do momentu odpowiednio uznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych przez Użytkownika

9. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Użytkownika następuje w celu zawarcia oraz wykonania umowy, skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

10. W naszej działalności gwarantujemy możliwość realizacji uprawnień wynikających z RODO. Zgodnie z RODO Użytkownik ma prawo:

- Otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika oraz ich kopię,

- Przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych przez nas na podstawie zgody Użytkownika,

- Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych), zwłaszcza z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Skorzystanie z prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie danych Użytkownika. Należy jednak pamiętać, że taki skutek nie nastąpi w sytuacji, gdy wykażemy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec powodów sprzeciwu, bądź wykażemy, że istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń jakie mamy wobec Użytkownika.,

Użytkownik może także zażądać:

- Sprostowania swoich danych, gdy posiadamy nieprawidłowe, np. nieaktualne lub niekompletne,

- Usunięcia danych osobowych Użytkownika („prawo do bycia zapomnianym”), w sytuacji, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; obowiązek usunięcia danych wynika z przepisów prawa; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jego danych;Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych,

- Ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, tj. oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania, w sytuacji, gdy: Użytkownika kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie danych będzie niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie będzie chciał, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale Użytkownik będzie ich potrzebował do obrony lub dochodzenia roszczeń; Użytkownik wniesie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do ich przetwarzania są nadrzędne wobec powodów sprzeciwu.

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z powyższych uprawnień, może zgłosić nam swoje żądanie za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej na adres: kontakt@ekobilet.pl,

- pocztą tradycyjną na adres: EKOBILET S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Świętokrzyska 12 lok 305-307,30 – 015 Kraków.

11. Użytkownika dysponuje również prawem do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12. Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji poprzez profilowanie wykonywane na podstawie posiadanych danych, w szczególności: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Na podstawie tych informacji możemy przedstawiać Użytkownikom oferty dopasowane do ich preferencji, miejsca pobytu, zainteresowań, poprzednich wydarzeń, na które zakupili Bilety/Vouchery. Użytkownicy Systemu Ekobilet mogą cofnąć zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych w celu, o którym mowa w niniejszym ustępie w każdym momencie poprzez odpowiednią zmianę ustawień używanej przez nich przeglądarki internetowej.

POLITYKA COOKIES

System Ekobilet wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Systemu przez Użytkownika.

1. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji Użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

4. System Ekobilet pobiera pliki cookies:

a) stałe:

Niektóre pliki cookie zapewniają prawidłowe działanie niektórych części witryny oraz znajomość preferencji użytkownika. Umieszczając stałe pliki cookie, ułatwiamy Ci odwiedzanie naszej strony. Pliki te są też niezbędne do zapamiętywania ustawień w systemie oraz do prawidłowego działania procesów związanych z realizacją zamówień

b) analityczne:

Take pliki cookies są używane we współpracy z naszymi partnerami analitycznymi do zbierania informacji o korzystaniu ze strony internetowej, o odwiedzaniu strony, źródła ruchu i pomiarów ruchu i aktywności użytkowników na stronie.

Google Analytics zbiera informacje, które raportują trendy w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Te pliki cookie śledzą informacje, takie jak czas wizyty, czy odwiedzający był wcześniej na stronie i która witryna odesłała użytkownika do strony internetowej. Przetwarzanie: Więcej informacji znajdziesz na: Google Analytics Privacy Statement

Facebook Analytics zbiera informacje, które raportują trendy w witrynie bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Te pliki cookie śledzą informacje, takie jak czas wizyty, czy odwiedzający był wcześniej na stronie i która witryna odesłała użytkownika do strony internetowej. Przetwarzanie: Więcej informacji znajdziesz na: Facebook Privacy Statement

c) marketingowe:

Marketingowe pliki cookie służą do śledzenia odwiedzających w witrynach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są trafne dla indywidualnego użytkownika, a tym samym bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców zewnętrznych.

Wykorzystywane przez Google Analytics do rejestrowania i raportowania działań użytkownika serwisu internetowego po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam. Przetwarzanie: Więcej informacji znajdziesz na: Google Analytics Privacy Statement

Wykorzystywane przez Facebook Analytics do rejestrowania i raportowania działań użytkownika serwisu internetowego po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam . Przetwarzanie: Więcej informacji znajdziesz na: Facebook Privacy Statement

d) zewnętrzne – stron trzecich:

Te pliki cookie pomagają nam dotrzeć do użytkowników za pośrednictwem innych witryn wykorzystując komunikację marketingową i oferty specjalne.

Google Analytics Przetwarzanie: Więcej informacji znajdziesz na: Google Analytics Privacy Statement

Facebook Analytics Przetwarzanie: Więcej informacji znajdziesz na: Facebook Privacy Statement

5. System zbiera pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji Użytkowników i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do Systemu;

d) utrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła;

e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika;

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej przez Użytkownika;

g) tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

6. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania;

b) czas wysłania odpowiedzi;

c) nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;

d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji http;

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony Systemu nastąpiło poprzez odnośnik;

f) informacje o przeglądarce Użytkownika;

g) informacje o adresie IP.

7. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

8. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.